Úvodní stránka » Nabízené Služby

Nabízené Služby

Stavební dozor

Funkce stavebního dozoru má právní oporu v §160 odst. 4 stavebního zákona. Povinnosti stavebního dozoru jsou specifikovány v §153 odst. 3, 4 stavebního zákona. Zahrnuje zejména činnosti k zajištění souladu prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací, odpovídá za dodržení obecných požadavků na výstavbu, za bezbariérové užívání stavby a jiných technických předpisů a za dodržení rozhodnutí a jiných opatření vydaných k uskutečnění stavby, sleduje způsob a postup provádění stavby, zejména bezpečnost instalací a provozu technických zařízení na staveništi, vhodnost ukládání a použití stavebních výrobků, materiálů a konstrukcí a vedení stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě atd.


Technický dozor investora (TDI)

Technický dozor je dozor vykonávaný zástupcem investora. Mimo jiné dohlíží na provádění výstavby a její ekonomickou stránku. U staveb financovaných z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel (viz § 2 odst. 2 písm. b stavebního zákona) jako zhotovitel, je investor povinen zajistit technický dozor nad prováděním stavby (§ 152 odst. 4 stavebního zákona).


Stavbyvedoucí

Funkce stavbyvedoucího (resp. odborné vedení provádění stavby) má právní oporu v §160 odst. 1 stavebního zákona. Povinnosti stavbyvedoucího jsou specifikovány v §153 odst. 1, 2 stavebního zákona. Zahrnuje zejména činnosti k zajištění provádění stavby v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, k zajištění dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů, k zajištění řádného uspořádání staveniště a provozu na něm, k dodržení obecných požadavků na výstavbu atd.


Jaký je rozdíl mezi těmito službami?

• Stavební dozor dohlédne na správnost provedení prací dle platných norem.

• Technický dozor investora je komplexnější stavební dozor, jehož pravomoci kontroly zahrnují i ekonomiku stavebního díla.

• Stavbyvedoucí je technik zodpovědný za kompletní průběh stavby a jeho organizaci. Zpravidla bývá na stavbě každý den.

 

Kontakt

Martin Jakoubek
Tel.: +420 727 841 811
info@stavebnitechnik.cz
 
Adresa kanceláře:

U Cukrovaru 509/4
Krásné Březno
400 07 Ústí nad Labem

GPS: 50.6655467N, 14.0703081E,

Jak se k nám dostanete?